>STF0053 201 G. gallus alpha-spectrin SH3
MDETGKELVLALYDYQEKSPREVTMKKGDILTLLNSTNKDWWKVEVNDRQGFVPAAYVKKLD

>STF0053 202 G. gallus alpha-spectrin SH3
MDETGKELVLALYDYQEKSPREVTMKKGDILTLLNSTNKDWWKVEVNDRQGFVPAAYVKKLD