>STF0047 189 Tendamistat
DTTVSEPAPSCVTLYQSWRYSQADNGCAETVTVKVVYEDDTEGLCYAVAPGQITTVGDGYIGSHGHARYLARCL

>STF0047 190 Tendamistat
DTTVSEPAPSCVTLYQSWRYSQADNGCAETVTVKVVYEDDTEGLCYAVAPGQITTVGDGYIGSHGHARYLARCL