>STF0028 137 Villin 14T
VELSKKVTGKLDKTTPGIQIWRIENMEMVPVPTKSYGNFYEGDCYVLLSTRKTGSGFSYNIHYWLGKNSSQDEQGAAAIYTTQMDEYLGSVAVQHREVQGHESETFRAYFKQGLIYKQGGVASGMK

>STF0028 138 Villin 14T
VELSKKVTGKLDKTTPGIQIWRIENMEMVPVPTKSYGNFYEGDCYVLLSTRKTGSGFSYNIHYWLGKNSSQDEQGAAAIYTTQMDEYLGSVAVQHREVQGHESETFRAYFKQGLIYKQGGVASGMK

>STF0028 139 Villin 14T
VELSKKVTGKLDKTTPGIQIWRIENMEMVPVPTKSYGNFYEGDCYVLLSTRKTGSGFSYNIHYWLGKNSSQDEQGAAAIYTTQMDEYLGSVAVQHREVQGHESETFRAYFKQGLIYKQGGVASGMK