>STF0026 131 RNase H domain from HIV-1 reverse transcriptase
YQLEKEPIVGAETFYVDGAANRETKLGKAGYVTNKGRQKVVPLTNTTNQKTELQAIYLALQDSGLEVNIVTDSQYALGIIQAQPDKSESELVNQIIEQLIKKEKVYLAWVPXXXXXGGNEQVDKLVSAGI

>STF0026 132 RNase H domain from HIV-1 reverse transcriptase
YQLEKEPIVGAETFYVDGAANRETKLGKAGYVTNKGRQKVVPLTNTTNQKTELQAIYLALQDSGLEVNIVTDSQYALGIIQAQPDKSESELVNQIIEQLIKKEKVYLAWVPXXXXXGGNEQVDKLVSAGI

>STF0026 133 RNase H domain from HIV-1 reverse transcriptase
YQLEKEPIVGAETFYVDGAANRETKLGKAGYVTNKGRQKVVPLTNTTNQKTELQAIYLALQDSGLEVNIVTDSQYALGIIQAQPDKSESELVNQIIEQLIKKEKVYLAWVPXXXXXGGNEQVDKLVSAGI