>STF0019 91 S54G/P55N-RNase T1
ACDYTCGSNCYSSSDVSTAQAAGYKLHEDGETVGSNSYPHKYNNYEGFDFSVSSPYYEWPILSSGDVYSGGSPGADRVVFNENNQLAGVITHTGASGNNFVECT

>STF0019 92 S54G/P55N-RNase T1
ACDYTCGSNCYSSSDVSTAQAAGYKLHEDGETVGSNSYPHKYNNYEGFDFSVSSPYYEWPILSSGDVYSGGSPGADRVVFNENNQLAGVITHTGASGNNFVECT

>STF0019 93 S54G/P55N-RNase T1
ACDYTCGSNCYSSSDVSTAQAAGYKLHEDGETVGSNSYPHKYNNYEGFDFSVSGNYYEWPILSSGDVYSGGSPGADRVVFNENNQLAGVITHTGASGNNFVECT

>STF0019 94 S54G/P55N-RNase T1
ACDYTCGSNCYSSSDVSTAQAAGYKLHEDGETVGSNSYPHKYNNYEGFDFSVSGNYYEWPILSSGDVYSGGSPGADRVVFNENNQLAGVITHTGASGNNFVECT

>STF0019 95 S54G/P55N-RNase T1
ACDYTCGSNCYSSSDVSTAQAAGYKLHEDGETVGSNSYPHKYNNYEGFDFSVSGNYYEWPILSSGDVYSGGSPGADRVVFNENNQLAGVITHTGASGNNFVECT

>STF0019 96 S54G/P55N-RNase T1
ACDYTCGSNCYSSSDVSTAQAAGYKLHEDGETVGSNSYPHKYNNYEGFDFSVSGNYYEWPILSSGDVYSGGSPGADRVVFNENNQLAGVITHTGASGNNFVECT

>STF0019 97 S54G/P55N-RNase T1
ACDYTCGSNCYSSSDVSTAQAAGYKLHEDGETVGSNSYPHKYNNYEGFDFSVSGNYYEWPILSSGDVYSGGSPGADRVVFNENNQLAGVITHTGASGNNFVECT

>STF0019 98 S54G/P55N-RNase T1
ACDYTCGSNCYSSSDVSTAQAAGYKLHEDGETVGSNSYPHKYNNYEGFDFSVSGNYYEWPILSSGDVYSGGSPGADRVVFNENNQLAGVITHTGASGNNFVECT

>STF0019 99 S54G/P55N-RNase T1
ACDYTCGSNCYSSSDVSTAQAAGYKLHEDGETVGSNSYPHKYNNYEGFDFSVSGNYYEWPILSSGDVYSGGSPGADRVVFNENNQLAGVITHTGASGNNFVECT